Popis a cíle projektu Výběr aktivit Harmonogram Aktuality Fotogalerie Dokumenty Web školy Hlavní stránka

jméno: 
heslo: 

KALENDÁŘ AKCÍ

více...

Popis a cíle projektu

Název projektu

Zvýšení přírodovědné gramotnosti žáků ZŠ Letní pole
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0188


Cíl projektu:

Cílem projektu je zlepšit kvalitu přírodovědné gramotnosti žáků ZŠ Vyškov, Letní pole prostřednictvím realizace řady aktivit, které rozšiřují a zkvalitňují výuku přírodovědných předmětů. Smyslem projektu v rámci přírodovědné gramotnosti je zkvalitnit praktickou část výuky přírodovědných předmětů ve škole novou moderní technikou a vzdělávacími přírodovědnými projekty. To má pozitivně motivovat žáky k výuce přírodovědných předmětu a rozšiřovat znalosti právě v tomto oboru. Prostřednictvím realizace projektu je podpořeno zvýšení zájmu žáku o přírodu a životní prostředí. Díky kvalitnímu technickému vybavení bude (po jeho pořízení) možno využít záznamů pozorování i v jiných výukových předmětech (cizí jazyky, informatika, ...), a tím dosáhnout větší komplexnosti a ucelenosti.

Projekt klade důraz na mezipředmětové vazby, prevence sociálně-patologických jevů mezi žáky, na podporu týmové spolupráce a pozitivní ovlivnění sociálního klimatu v třídním kolektivu.


Zdůvodnění potřebnosti:

Přírodovědné znalosti hrají důležitou roli v životě. A to z důvodu, že poznatky přírodních věd obklopují každého téměř na každém kroku. Stále více pracovních příležitostí vyžaduje přípravu právě v přírodovědných disciplínách.

Přírodovědné předměty mnoho žáků považuje za nezáživné a obtížné. Ale právě díky nové kvalitní pozorovací technice bude větší příležitost zpracovat výsledky terénních laboratorních prací tak, aby byly využitelné přímo ve výuce různých předmětů.

ZŠ Vyškov, Letní pole se dlouhodobě zaměřuje na přírodovědné předměty. V areálu školy je vybudovaná přírodovědná učebna, školní minizoo s chovem savců, ptáků, plazů, ryb a bezobratlých. 


Zapojení a motivace cílové skupiny:

Projekt reflektuje potřeby v přírodovědném vzdělávání s ohledem na potřeby žáků. Zkvalitnění výuky vychází z potřeb a požadavků samotných žáků. Proto nějaká speciální motivace není potřebná. Žáci jsou vnitřně motivovaní k zdokonalovaní se v přírodovědných předmětech. Žáci mají taky vnější motivaci projevující se jako požadavky společnosti na jejich vzdělání a znalosti při budoucím uplatnění se na trhu práce. Pro žáky je koncipováno terénní praktikum - člověk a příroda jako přírodovědné terénní vyučování v podobě kurzů pro žáky 7. až 9. ročníku a další aktivity pro žáky celé školy (zdravý životní styl, týden pro Zemi) a týdenní pobyt pro žáky šestých ročníků. Po skončení kurzu vydají žáci pod pedagogickým dohledem sborník z terénního praktika, který bude mapovat experimenty a projekty realizované v rámci praktika. Po ukončení praktika může být žáky realizovaná závěrečná konference. Projekt bude představen rodičům na třídních schůzkách a publikován na internetových stránkách školy.

Aktivity projektu podporují implementaci školního vzdělávacího programu ( ŠVP). Učitelé mají zájem dále zdokonalovat výuku směrem ke zvýšení teoretických znalostí, praktických dovedností, týmové spolupráce, schopnosti analyticky myslet. Pedagogové školy chtějí do výuky vnášet nové inovativní a netradiční formy metod výuky, tak aby pozitivně motivovali žáky a vzbudili u nich zájem o tyto předměty.


Přínos pro cílovou skupinu:

Primárním přínosem pro cílovou skupinu je zvýšení přírodovědné gramotnosti žáků školy a to prostřednictvím praktického vyzkoušení teoretických znalostí za pomocí odpovídající techniky a terénní výukou.

Skrz přírodovědné praktikum budou moci žáci hledat zákonité souvislosti mezi poznanými aspekty přírodních jevů a procesů. Přírodovědná praktika jsou navíc pojata tak, aby se nenásilnou a zábavnou formou vzbudil zájem žáků o tyto předměty. Takový přístup též v žácích podněcuje touhu po hlubším poznávaní řádu okolního světa a nabízí jim možnost intenzivního prožitku z vlastních schopností tento řád hledat a poznávat.

Předpokládá se i sekundární efekt na cílové skupiny, kdy dojde k rozvoji kreativity a k osobnostnímu rozvoji žáků s pozitivním dopadem na rozvíjení kontaktů a sociálních vazeb. Projekt klade důraz na spolupráci, co pozitivně ovlivňuje sociální klíma v třídním kolektivu.

Prostřednictvím realizace projektu bude pedagogům školy zajištěna podpora při zapojení inovativních a netradičních metod výuky. Realizace projektu podpoří rozvoj perspektivních předmětů, kdy přírodovědné znalosti hrají stále důležitější úlohu v uplatnění se na trhu práce.


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky