DOTACE A GRANTY

Zapojení do projektu MAP IV - Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v SO ORP Vyškov

Naše škola je zapojena v projektu MAP IV Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v SO ORP Vyškov, registrační číslo: CZ. 02. 02. XX/ 00/ 23_017 0008148. Projekt je realizován od 1.12.2023 do 31.12.2025. Cílem projektu je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

Odkaz na webové stránky projektu: https://www.masvyskovsko.cz/aktivity-a-projekty-mas/mistni-akcni-plan-map/map-iv-vyskovsko/


Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2023/2024

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Období realizace projektu: školní rok 2023/2024
Předmětem dotačního programu je podpora dětí/žáků z cílové skupiny formou příspěvku na zajištění bezplatného školního stravování. Příspěvek je poskytován na obědy dětí ZŠ a celodenní stravování dětí MŠ. Cílem projektu je poskytnout zdravou a vyváženou stravu těm dětem, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací, a umožnit tak nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh jejich školní docházky, ale i předcházet případnému sociálnímu vyloučení.
Cílovou skupinou jsou děti/žáci navštěvující naši mateřskou školu nebo základní školu pobírající stravu ve školní jídelně a jsou z rodin, které se nachází v hmotné nouzi, tzn. z rodin pobírajících doplatek na bydlení a/nebo příspěvek na živobytí.

https://www.zsletnipole.cz/download/1698224706.jpg


Projekt

Šablony OP JAK 1 pro ZŠ a MŠ Vyškov Letní pole

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006687
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

https://www.zsletnipole.cz/download/1693906594.pdf


Rekonstrukce učebny fyziky v ZŠ Vyškov, Letní pole

Rekonstrukce učebny fyziky v ZŠ Vyškov, Letní pole, spolufinancované z programu Integrovaný regionální operační program 9. Výzva MAS Vyškovsko, z. s. – IROP – Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení III., registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016132.

Období realizace projektu: r. 2021 -2023

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání žáků ZŠ prostřednictvím rekonstrukce učebny fyziky, vč. jejího vybavení novým nábytkem a učebními pomůckami a zajištění plné vnitřní konektivity školy. Cílem je také úprava venkovního prostranství ZŠ dle projektové dokumentace. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

https://www.zsletnipole.cz/download/1673534261.pdf


Dotační program „Preventivní programy škol v roce 2022“ na realizaci projektu Podpora sociálního klimatu ve škole.

Je realizován od 1.9.2022 do 31.12.2022. Dotační program financuje Jihomoravský kraj.
Dotační program "Preventivní programy škol v roce 2022" byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 12.01.2022 usnesením č. 3032/22/R48. Dotační program lze nalézt na odkaze: Dotační portál Krajského úřadu Jihomoravského kraje - Dotační program "Preventivní program škol v roce 2022" (kr-jihomoravsky.cz)


DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1


V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

https://www.zsletnipole.cz/download/1706606080.pdf


Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid -19.

Doučování žáků je financováno Evropskou unií - Next Generation EU.

https://www.zsletnipole.cz/download/1643885698.pdf


Šablony III pro ZŠ a MŠ Vyškov Letní pole
REG. Č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022019

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Je realizován od 1.9.2021 do 30.6.2023.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních / rozvojových aktivit, spolupráce s veřejností.

https://www.zsletnipole.cz/download/1642583386.pdf


PODPORA GRAMOTNOSTÍ A INKLUZE NA ZŠ A MŠ VYŠKOV, LETNÍ POLE II,

REG. Č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015076

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Je realizován od 1.9.2019 do 31.8.2021.
Projekt je zaměřen na následujících témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních / rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

VÍCE INFORMACÍ ZDE (PDF formát)