O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Ve školní jídelně se stravují žáci ZŠ, děti MŠ, zaměstnanci a cizí strávníci. Ve školní jídelně se strávník (mimo dětí mateřské školy) identifikuje čipem, který zároveň slouží i k objednávání stravy přes objednávkový terminál a současně slouží ke vstupu do budovy. Každý strávník zaplatí za čip 50,- Kč zálohu, která je při vrácení čipu vratná. Při ztrátě čipu si musí zakoupit nový čip v hodnotě 50,- Kč. Čip je nepřenosný a je platný po celou dobu stravování. Bez čipu nemůže být oběd vydán, v takovém případě po ověření údajů u vedoucí školní jídelny dostane strávník náhradní stravenku.

Výběr jídel a výdej se provádí pomocí čipu. Strávník si vybírá ze dvou druhů jídel, přičemž automaticky má objednán oběd č. 1, oběd č. 2 si volí sám. Neplatí pro děti mateřské školy. Výběr provádí na objednávkovém terminálu, který je umístěn ve školní jídelně, nebo přes internet na webové adrese www.zsletnipole.cz, odkaz školní jídelna-jídelníček-přihlášení. Vedoucí školní jídelny žákovi vydá přístupové heslo na vyžádání. Obědy se ze ŠJ nesmí vynášet, výjimkou je odběr stravy první den neplánové nepřítomnosti ve škole (nemoc).

Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. považuje za pobyt ve škole, ostatní dny nemá žák nárok na dotovanou stravu a je povinen odhlásit obědy. Požadujete-li oběd po dobu nemoci, musíte si přihlásit oběd za plnou cenu, jinak se jedná o neoprávněný odběr obědů a je nutné za ně doplatit věcné a mzdové náklady.

Cizím osobám je v době výdeje obědů vstup do ŠJ zakázán.

Strávníci, kteří mají obědy hrazeny inkasem jsou automaticky přihlášeni na obědy po celou dobu školní docházky, vždy od prvního dne školního roku do konce června. Automaticky mají přihlášen oběd č. 1.

Obědy je možno odhlásit a přihlásit nejpozději do 13,45 hod na následující den. Jedinou výjimkou je pondělí, kdy je možno stravu odhlásit a přihlásit do 7,30 hodin ráno, což platí i pro děti MŠ, jejichž rodiče volají do 7,30 do školní jídelny odhlášku a do třídy MŠ omluvenku.

Obědy odhlašujeme jen z vážných důvodů (nemoc, nepřítomnost). Odhlášení stravy z předem známých důvodů (objednaná návštěva u lékaře atd.) se snažte provést alespoň dva dny dopředu. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.

Obědy se vydávají pro MŠ od 11,15 hodin, pro ZŠ a zaměstnance od 11,50 hodin, cizí strávníci se vydávají od 11,00 do 11,15 u bočního vchodu do ŠJ ze strany hřiště, a to odvolání opatření týkající se Coronavirové infekce. Za kvalitu stravy v jídlonosiči odpovídá ŠJ v době jejich plnění. Jídlo je určeno k přímé spotřebě.

Dohled ve školní jídelně vykonávají pedagogové a žáci jsou povinni řídit se pokyny dohledu a personálu ŠJ.

Ve ŠJ a při čekání na výdej oběda se žáci chovají tiše a ukázněně, po obědě se déle v jídelně nezdržují.

Stravou neplýtvejte, vše dojídejte, dokazujete tím, že si vážíte práce zaměstnanců školní jídeln.